Thông tin thư mục


Nhà nước và cách mạng/ Vladimir Ilyich Lenin

1 REVIEW(S)
  • Lenin, Vladimir Ilyich
  • H.: Chính trị Quốc gia, 2004
 Thông tin chi tiết
Mô tả  646 tr. : Bìa cứng, hình minh họa ; 21cm 
Chỉ số phân loại  335.43 23 
Số định danh  335.43 L5474 
Tóm tắt  Mục lục tr. 239-241
          Gồm các phần: Xã hội có giai cấp và nhà nước; nhà nước và cách mạng, kinh nghiệm những năm 1848-1851; nhà nước và cách mạng, kinh nghiệm công xã Pa-ri năm 1871., sự phân tích của Mác; những lời giải thích bổ sung của Ăng-ghen; những cơ sở kinh tế để nhà nước tiêu vong; bọn cơ hội chủ nghĩa tầm thường hóa chủ nghĩa Mác. 
Tiêu đề đề mục 

Chủ nghĩa Mác - Lênin Nhà nước

Chủ nghĩa Mác - Lênin Cách mạng

 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1701686

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1706371