Thông tin thư mục


Báo cáo nghiên cứu khoa học : Khảo sát thực trạng điều kiện lao động và bệnh nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014/ Nguyễn Thị Thu Nga, Trương Thị Lưu Luyến

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Thị Thu Nga; Trương, Thị Lưu Luyến
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2014
 Thông tin chi tiết
Mô tả  51 tr. : Bảng biểu; 30cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 NG527NG 
Tóm tắt  Mục lục tr. i
          Gồm các phần: Đặt vấn đề; mục tiêu nghiên cứu;đối tượng và phương pháp nghiên cứu; khái niệm về môi trường lao động và sức khỏe người lao động, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe và bệnh tật của người lao động, các yếu tố môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp, tình hình nghiên cứu môi trường và sức khỏe người lao động.... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Bệnh nghề nghiệp

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Bộ môn Y Lâm sàng 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: BC-KH

NC000059