Thông tin thư mục


Giáo trình dược lâm sàng cơ bản: Ngành dược / Lê Thị Hạnh chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Lê, Thị Hạnh Chủ biên; Trịnh, Hồng Minh Biên soạn
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xii, 88 tr. : Bảng biểu ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  615 23 
Số định danh  615 L250H 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày một số khái niệm liên quan đến sử dụng thuốc, thông tin thuốc, dược động học lâm sàng và các thông số dược động học cơ bản, tương tác thuốc... 
Tiêu đề đề mục 

Dược lâm sàng cơ bản Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: UBND tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GM200069-GM200072, GD200018