Thông tin thư mục


Giáo trình kỹ năng giao tiếp - giáo dục sức khoẻ: Ngành Y sĩ/ Phạm Thị Lưu Luyến chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Lưu Luyến Chủ biên ; Nguyễn, Thị Thảo Nguyên Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 70 tr. : Hình minh hoạ ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610 23 
Số định danh  610 PH104L 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày lý thuyết các phần: Giao tiếp và các hình thức giao tiếp; các yếu tố ảnh hưởng và các trở ngại trong giao tiếp; nguyên tăc sgiao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc và trong cơ sở khám chữa bệnh; truyền thông - tư vấn - giáo dục sức khoẻ. Hướng dẫn thực hanhd tâm lý giao tiếp với bệnh nhân; đại cương gioa tiếp; văn hoá, quy tắc ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh... 
Tiêu đề đề mục 

Kỹ năng giao tiếp Giáo trình

Giáo dục sức khoẻ Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD240010, GM240037-GM240040