Thông tin thư mục


Học tập và giảng dạy lý luận chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/ Lê Thị Cát Hoa chủ biên

1 REVIEW(S)
  • ; Vũ, Thị Nghĩa Biên soạn
  • Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  335 tr. : Bìa cứng, ảnh màu ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  320.71 23 
Số định danh  320.71 L250H 
Tóm tắt  Mục lục tr. 331-335
          Gồm 03 phần: Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Đồng Nai. 
Tiêu đề đề mục 

Chính trị Lý luận chính trị

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Chính trị Tỉnh Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2400004

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2400004