Thông tin thư mục


Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Đồng Nai: Sách chuyên khảo/ Bùi Văn An chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Bùi, Văn An Chủ biên; Nguyễn, Thành Văn Biên soạn
  • Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  234 tr. : Bìa cứng, bảng biểu, hình minh hoạ ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  353.4 23 
Số định danh  353.4 B510A 
Tóm tắt  Mục lục tr. 231-234
          Gồm các phần: Cơ sở lý luận và pháp lý về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực trạng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Đồng Nai hiện nay; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Đồng Nai. 
Tiêu đề đề mục 

Hành chính công Pháp luật Đồng Nai

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Chính trị Tỉnh Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2400005

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2400005