Thông tin thư mục


Lễ hội, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai : Xưa và nay/ Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

1 REVIEW(S)
  • Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; Nguyễn, Thị Hiên Biên soạn
  • Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  203 tr. : Bìa cứng, ảnh màu ; 25 cm 
Chỉ số phân loại  398.09 23 
Số định danh  398.09 B105N 
Tóm tắt  Mục lục tr. 202-203
          Trình bày những giá trị văn hoá truyền thống tôt đẹp trong hành trình phục dựng lễ tết truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai như: dân tộc Chơ Ro, dân tộc Mạ, dân tộc Xtiêng, dân tộc Cơ Ho, dân tộc Hoa, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer... 
Tiêu đề đề mục 

Văn hoá dân gian Lễ hội Đồng Nai

Văn hoá dân gian Tết truyền thống Đồng Nai

 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2400007

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2400007