Thông tin thư mục


Tâm lý và đạo đức y học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Phạm Thị Minh Đức chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Minh Đức Chủ biên; Trần, Thị Thanh Hương Biên soạn
  • H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
 Thông tin chi tiết
Mô tả  139 tr. : Bảng biểu ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  610.19 23 
Số định danh  610.19 PH104Đ 
Tóm tắt  Mục lục tr. 5-7
          Gồm 2 phần: Tâm lý và tâm lý y học gồm khái quát về tâm lý và tâm lý y học, tâm lý người bệnh, mô hình thay đổi hành vi và một số hành vi liên quan tới sức khỏe, sự đồng cảm trong giao tiếp với bệnh nhân, giao tiếp với các nhóm bệnh nhân khác nhau; đạo đức y học gổm nguyên lý cơ bản của đạo đức y học, quan hệ giữa điều dưỡng và bệnh nhân, quyền bệnh nhân, quy tắc đạo đức dành cho điều dưỡng, thực hành chăm sóc sức khỏe tốt, đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, các văn bản pháp quy liên quan đến đạo đức y học. 
Tiêu đề đề mục 

Y học Tâm lý

Y đức

 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1701243

1/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1704747, M1704748