Thông tin thư mục


Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese National Drug Formulary / Bộ Y tế

1 REVIEW(S)
  • Bộ Y tế
  • H. : Y học, 2012
 Thông tin chi tiết
Mô tả  1326tr. : Bìa cứng ; 25cm 
Chỉ số phân loại  615.115 97 23 
Số định danh  615.115 97 B450T 
Tóm tắt  Mục lục tra cứu tr. 1247-1326
          Gồm 20 chuyên luận chung giới thiệu những vấn đề tổng quát như tác dụng không mong muốn của thuốc, nguyên tắc dùng thuốc cho trẻ em; tương tác thuốc; ngộ độc và thuốc giải độc; dị ứng và cách xử trí..; 500 chuyên luận cho những thuốc thường dùng và 100 chuyên luận hướng dẫn sử dụng cho một số thuốc chuyên khoa. Tên những thuốc này được gọi theo tên gốc và tên chung quốc tế để thuận tiện cho việc tra cứu và thống nhất khi đề cập đến những thuốc có cùng một hoạt chất. 
Tiêu đề đề mục 

Dược thư Việt Nam

Ghi chú  Ban hành kèm theo Quyết định số 3607/2002/QĐ-BYT ngày 02/10/2002, Quyết định số 09/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công văn số 3328/BYT-QLD ngày 27/5/2009 về việc in và phát hành Dược thư Quốc gia Việt Nam 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700165

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1700789