Thông tin thư mục


Kỹ thuật xét nghiệm huyết học - truyền máu: Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học/ Hà Thị Anh chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Hà, Thị Anh Chủ biên; Bùi, Thị Mai An Chủ biên
  • H.: Y học, 2009
 Thông tin chi tiết
Mô tả  195 tr. : Bảng biểu, ảnh màu ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  616.075 61 23 
Số định danh  616.075 61 H100A 
Tóm tắt  Mục lục tr. 9 - 10
          Trình bày một số vấn đề cơ bản về huyết học - truyền máu; kỹ thuật xét nghiệm huyết học tế bào, kỹ thật xét nghiệm đông - cầm máu, truyền máu: Tuyển chọn nguười truyền máu, kỹ thuật thu gom máu... 
Tiêu đề đề mục 

Huyết học

Truyền máu

Xét nghiệm

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ y tế 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700618

2/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1702619-M1702621